Szkolenie na Licencję Pilota Samolotu Turystycznego

W skład szkolenia wchodzi 11 modułów tematycznych :

 

 1. Człowiek - możliwości i ograniczenia,
 2. Przepisy lotnicze
 3. Ogólna wiedza o samolocie
 4. Osiągi i planowanie lotu
 5. Prawo lotnicze
 6. Meteorologia
 7. Nawigacja
 8. Procedury operacyjne
 9. Zasady lotu
 10. Łączność
 11. Bezpieczeństwo lotu

Ka

żdy przedmiot rozpoczyna się pretestem (wstępny test sprawdzający wiedzę z danego zakresu dziedziny lotniczej. Test ten, jest jedynie wstępnym sprawdzeniem wiedzy lotniczej kandydata i nie ma on wpływu na zaliczenie przedmiotu). Podczas nauki określonego przedmiotu w jego połowie lub na końcu, kandydat zobowiązany jest rozwiązać ćwiczenia utrwalające wiedzę (musi on prawidłowo rozwiązać zadania, ponieważ system nie dopuści go do dalszej realizacji szkolenia).

 

Na końcu każdego przedmiotu, słuchacz zobowiązany jest obejrzeć wykład video podsumowujący materiał z danego przedmiotu. Każdy przedmiot kończy się podsumowującym testem zaliczającym (Posttestem). Jest to test wyboru składający się z 12 zestawów pytań, po cztery odpowiedzi każdy, gdzie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Kandydat może zdawać ten egzamin tylko dwa razy, jeżeli materiał nie zostanie zaliczony, wówczas zobowiązany on będzie do ponownego kontaktu z Aeroklubem w celu uzyskania dodatkowej możliwości zdania testu poprawkowego. Kandydat otrzyma ponownie możliwość, po powtórzeniu przedmiotu (douczenia się) dwukrotnego podejścia do testu zaliczającego przedmiot. Pytania w postteście wybierane są przez komputer losowo z bazy pytań danego przedmiotu. Nie ma możliwości, aby dwa razy powtórzył się ten sam zestaw pytań.

 

System platformy komputerowej, na którym zainstalowane jest szkolenie umożliwia bieżącą kontrolę i nadzór nad nauką i postępami w szkoleniu. Po ukończeniu, zaliczeniu wymaganych egzaminów (ćwiczeń) kontrolnych i końcowych, zobowiązany będzie do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym, praktycznym realizowanym w Aeroklubie. Szkolenie to obejmuje 10% czasu (godzin) przeznaczonego na określony przedmiot. Czas ten poświęcony jest na szkolenie w zakresie bieżącej praktycznej obsługi statków powietrznych, wypełniania planów lotów, pracę z mapą, doskonalenie obliczeń nawigacyjnych, bezpośrednie przygotowanie do lotu, itp.

Po zaliczeniu egzaminu z części teoretycznej otrzymasz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia teoretycznego, które daje możliwość kontynuowania szkolenia praktycznego w Aeroklubie, a co za tym idzie, szkolenie praktyczne możesz kontynuować blisko miejsca swojego zamieszkania.

Po odbyciu całości szkolenia teoretycznego i stacjonarnego - praktycznego, w ustalonym terminie odbywać się będzie końcowy egzamin wewnętrzny zaliczający całość szkolenia teoretycznego. Po złożeniu egzaminów z wynikiem pozytywnym, kandydat otrzymuje zaświadczenie o odbyciu i zaliczeniu części teoretycznej uprawniającej do podjęcia praktycznego szkolenia w powietrzu i przystąpienia do egzaminu teoretycznego przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną w Urzędzie lotnictwa Cywilnego.